Giới thiệu

Truyxuat.gov.vn

Căn cứ quyết định số 645/QĐ-TTg ngày 15/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch tổng thể Phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2021 – 2025 với một trong những nhiệm vụ trọng tâm là “Xây dựng và hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng các giải pháp công nghệ số (công nghệ mã vạch, mã QR code, chip NFC, công nghệ blockchain…) để truy xuất nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm, xây dựng thương hiệu trực tuyến và tiếp thị sản phẩm trên môi trường điện tử”….

  • Luôn phát triển bản thân
  • Integrity Sự trọn vẹn
  • Lấy mình là gốc rễ vấn đề
  • Làm việc dựa trên số liệu
  • Lấy khách hàng làm trọng tâm
  • Yêu thương và tương trợ

Đối tác của chúng tôi